Czy w przypadku kolejnych zwolnień lekarskich wysyłanych elektronicznie należy składać każdorazowo Z-3

Po otrzymaniu kolejnego zaświadczenia ZUS ZLA wystawionego w formie elektronicznej płatnik przekazuje do ZUS zaświadczenie ZUS Z-3 wypełnione do pkt 1 sekcji „Informacje o pracowniku” (włącznie z tym punktem). 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy zasiłkowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie zaświadczenie lekarskie płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek, bez informacji, o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9 (mowa o numerze statystycznym choroby), nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Za okres pierwszych 33/14 dni niezdolności do pracy w każdym roku kalendarzowym pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia zatrudnionemu wynagrodzenia chorobowego finansowanego z własnych środków. Od odpowiednio 34/15 dnia zwolnienia chorobowego nabywa on prawo do zasiłku. Płatnicy nieuprawnieni do wypłaty zasiłków przekazują do organu rentowego zaświadczenie wystawione na formularzu ZUS Z-3, a zawierające informacje niezbędne dla pojęcia wypłaty świadczenia przez ZUS.

WAŻNE

Płatnik nie przekazuje zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego, gdyż jest ono dostępne w ZUS. Jednak wszczęcie postępowania w celu wypłaty zasiłku następuje każdorazowo na podstawie wniosku płatnika składek lub ubezpieczonego.

Przechodząc do stanu faktycznego przedstawionego w treści pytania, zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy za okres przekraczający 33 dni został wypłacony przez ZUS na podstawie przesłanego przez pracodawcę zaświadczenia ZUS Z-3.

WAŻNE

W przypadku, gdy do płatnika wpływa kolejne zwolnienie lekarskie będące kontynuacją poprzedniego, ponownie przekazuje on do ZUS zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, z tym, że należy je wypełnić do pierwszego punktu włącznie. Tak wynika z pouczenia umieszczonego na końcu druku zaświadczenia ZUS Z-3 do sekcji „Informacje o zaświadczeniach lekarskich” pkt 2 akapit 2, gdzie czytamy „W przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego wystawionego elektronicznie za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, prześlij do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z-3, wypełnione do pkt. 1 sekcji <> włącznie”.

Podstawa prawna: