Nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K

Nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K będzie stanowiła „dokument” elektroniczny składający się z dwóch części. Pierwsza z nich to część ewidencyjna, która obejmie rejestr VAT zakupów oraz sprzedaży (czyli zakres informacji o zakupach i sprzedaży opodatkowanych VAT, które wystąpiły u przedsiębiorcy w danym okresie). Natomiast druga część pliku to część deklaracyjna, która będzie zawierać dane analogiczne jak deklaracja VAT (deklaracja VAT-7 i VAT-7K).

Należy zwrócić uwagę, że nowy plik JPK nie będzie dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12) oraz pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14).

Nowy plik JPK będzie obowiązywał wszystkich podatników od rozliczenia za październik 2020.
Jakie dane zawierać będzie nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K?
Obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług

W nowym JPK przewidziano wskazywanie oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, których prezentowanie odbędzie się za pomocą symboli GTU pogrupowanych według kategorii od 01 do 13, które przedstawiamy w załączniku GTU

Pola GTU w pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K wypełnia się dla całej faktury za pomocą oznaczenia „1” we właściwym symbolu od GTU_01 do GTU_13, które dotyczą towaru lub usługi wskazanej na danej fakturze. Jeśli faktura sprzedaży nie zawiera transakcji pokrywającej się z danym symbolem, to wówczas pola te pozostają puste (nie są uzupełniane).

Obowiązek oznaczania niektórych transakcji

W przypadku faktur kosztowych podatnicy będą mieli tylko obowiązek oznaczania przy fakturze zakupu procedur transakcji jako:

MK – w przypadku faktur oznaczonych adnotacją „metoda kasowa”;
MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności;

IMP – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy;
WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego;
VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.

W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole pozostaje puste.
Obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży

Oprócz oznaczania faktur zakupu podatnik będzie również załączał oznaczenia do faktur sprzedaży, aby wskazać rodzaj dokumentu. Poniżej wskazujemy listę oznaczeń, które będą stosowane w JPK_V7M oraz JPK_V7K.

W przypadku najpopularniejszych transakcji stosowane będą oznaczenia takie jak:

RO – dla zbiorczego dokumentu wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;
FP – dla faktury wystawionej do paragonu;
MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Dodatkowo, niezbędne będzie stosowanie oznaczeń w przypadku transakcji szczególnych takich jak:

WEW – dla dokumentu wewnętrznego opodatkowania dotyczącego, np. nieodpłatnego przekazania towarów;

EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT;
TP – informacja o powiązaniu między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

W przypadku dokonywanych transakcji zagranicznych oznaczenia takie jak:

SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT;

TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT;

TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT;
I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);
I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

W przypadku wystawiania faktur VAT marża oznaczenia takie jak:

MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT;

MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.

W przypadku transakcji związanych z transferami bonów:

B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT;

B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT;

B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.

Nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K a likwidacja załączników

Do deklaracji VAT podatnik mógł załączyć dodatkowe załączniki:

VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT (dołączało się go do okresów rozliczeniowych do końca 2018 roku),

VAT-ZD – wniosek do ulgi na złe długi,

VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT (był stosowany do okresów rozliczeniowych do końca 2018 roku).

Za ich pomocą podatnik mógł poinformować urząd skarbowy o dołączonych wnioskach. W nowym JPK nie będzie typowych załączników, takich jak obecnie posiada deklaracja VAT-7/7K. Zostaną one zastąpione dodatkowym oznaczeniem w danej pozycji JPK_V7M lub JPK_V7K. Przykładowo ulga za złe długi będzie oznaczana w polu KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie „1”, co przedstawia poniższa tabela:

Nr Kontrahenta Nazwa Kontrahenta Dowód Sprzedaży Data Wystawienia Data Sprzedaży Korekta Podstawy Opodatkowania K_19 K_20
1111111111 ABC 1/20 1 -100,00 -23,00

W jakich terminach składana jest nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K?

Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, bez zmian będą dokonywać rozliczenia do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, składając JPK_V7M zawierający część ewidencyjną oraz deklaracyjną.

Przykład rozliczenia miesięcznego:

JPK_V7M za październik – przedsiębiorca wyśle do 25 listopada,

JPK_V7M za listopad – przedsiębiorca wyśle do 25 grudnia,

JPK_V7M za grudzień – przedsiębiorca wyśle do 25 stycznia następnego roku.

Natomiast podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_V7K, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_V7K za cały kwartał.

Przykład rozliczenia kwartalnego:

JPK_V7K tylko z częścią ewidencyjną za październik – przedsiębiorca wyśle do 25 listopada,

JPK_V7K tylko z częścią ewidencyjną za listopad – przedsiębiorca wyśle do 25 grudnia,

JPK_V7K część ewidencyjną za grudzień oraz część deklaracyjną za październik, listopad i grudzień – przedsiębiorca wyśle do 25 stycznia następnego roku.

Nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K – wysyłka

Nowa struktura JPK będzie składana wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy termin złożenia przesuwa się do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym.

Nowy plik JPK będzie można wysłać za pomocą:

podpisu kwalifikowanego (polski lub innego kraju UE);

profilem zaufanym ePUAP;

danymi autoryzującymi, w tym kwotą przychodu z zeznania rocznego składanego w ubiegłym roku.

Gdy nowy plik JPK będzie poprawnie złożony, podatnik będzie mógł pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) i tym samym zarchiwizować je dla celów dowodowych.

Reasumując, nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K – może być nie lada wyzwaniem dla podatników, w szczególności dla tych, którzy mają różnego rodzaju transakcje sprzedaży i będą oni musieli dokonywać oznaczeń rodzaju produktów czy usług, które sprzedali. W związku z tym, aby nie narażać się na kary ze strony organów skarbowych, podatnicy oraz ich księgowi będą musieli postawić na pewny system księgowy, który pozwoli na zautomatyzowanie sprzedaży pod tym kątem, aby nie trzeba było oznaczać każdej sprzedaży ręcznie poszczególnymi kodami oraz symbolami.

Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7

Od października 2020 roku wprowadzony zostanie nowy plik JPK V7, który ma zastąpić obecnie obowiązującą strukturę JPK VAT i deklarację VAT-7/7K.

W związku ze wspomnianą koniecznością oznaczania rodzajów transakcji w nowym JPK V7 użytkownik może się na to przygotować jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku składania nowej struktury JPK. Przedstawiamy symbole jakie należy stosować dla transakcji w nowym pliku JPK V7 Oznaczenia w JPK V7