Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy – co się zmieni?

Nowelizacja Kodeksu Pracy wdraża ona dwie unijne dyrektywy – tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance. W ramach zmian zostaną również zmodyfikowane obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika.

O czym należy poinformować pracownika?

Pracodawca, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, będzie zobowiązany do  poinformowania go o:

 • dobowej i tygodniowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika,
 • dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika,
 • przerwach w pracy przysługujących pracownikowi,
 • dobowym i tygodniowym odpoczynku przysługującym pracownikowi,
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych oraz rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę (przypadku pracy zmianowej),
 • zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy),
 • innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,
 • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia,
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy,
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji,
 • terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy – w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy.

Zmiany warunków zatrudnienia

W przypadku zmiany powyższych warunków zatrudnienia, pracodawca musi poinformować o tym pracownika. Powinien również poinformować pracownika, gdy zostanie on objęty układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym.

Co istotne, powinien zrobić to niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym zmiana ma zastosowanie do pracownika.

Obowiązek informacyjny a zabezpieczenie społeczne

Zgodnie ze zmianami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, pracodawca będzie zobowiązany poinformować go o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do której wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy. Będzie zobowiązany również do przekazania informacji na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę.

Zmiana adresu pracodawcy

Zmiany dotyczą także obowiązku pracodawcy w zakresie informowania pracownika o zmianie adresu swojej siedziby (lub adresu zamieszkania w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby). Pracodawca będzie miał na to 7 dni,  od dnia zmiany adresu.

 

https://kadry.infor.pl/5712501,nowe-obowiazki-informacyjne-pracodawcy.html