Przerwy w pracy. Będziemy pracować krócej

Przerwy w pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza również zmiany dotyczące przerw, jakie należą się pracownikowi w ciągu dnia pracy. Kiedy przysługują przerwy w pracy? Jaka jest ich długość? Od czego zależą przerwy w pracy?

Przerwy w pracy również zostały objęte najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy. Prezydent podpisał przyjętą 9 marca nowelizację 23 marca. Wejdzie ona w życie po upływie 21 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jakie przerwy w pracy przysługują dotychczas

Obecnie każdemu pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje jedna przerwa w pracy trwająca co najmniej 15 minut. Czas trwania takiej przerwy wlicza się do czasu pracy.

Ile przerw w pracy 

Nowelizacja z 9 marca różnicuje uprawnienia do przerw w pracy od dobowego wymiaru czasu pracy pracownika:

  • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin – pracownikowi należy się – jak dotychczas – jedna przerwa w pracy.
  • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 9 godzin – pracownikowi należy się dodatkowa przerwa w pracy.
  • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do trzeciej przerwy w pracy.

Ile będą trwać przerwy w pracy

Znowelizowany Kodeks pracy stanowi, że każda z przysługujących pracownikowi przerw w pracy ma trwać co najmniej 15 minut. Czas trwania przerw może być zatem, jak dotychczas, dłuższy – zgodnie  z przyjętymi u danego pracodawcy regulacjami, w szczególności – na podstawie postanowień regulaminu pracy.

Przerwy w pracy wliczać się będzie – jak do tej pory – do czasu pracy.

Przerwy pomogą w aktywnym starzeniu

Zmiana przepisów Kodeksu pracy dotyczących przerw w pracy stanowi realizację Porozumienie na rzecz aktywnego starzenia zawartego 8 czerwca 2020 r. pomiędzy stroną pracodawców a stroną pracowników Rady Dialogu Społecznego. W dokumencie tym partnerzy społeczni wspólnie uznali potrzebę wdrożenia rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się w Polsce, obejmujących m.in. działania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia. W ramach tych działań partnerzy uznali potrzebę wprowadzenia w Kodeksie pracy właśnie dodatkowych przerw od pracy wliczanych do czasu pracy.