Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi w wymiarze 1 dnia bądź 2 dni w przypadku śmierci osób bliskich. Czy w celu wzięcia udziału w pogrzebie wujka lub cioci można liczyć na wolne od pracy? Jaka jest podstawa prawna?

Urlop okolicznościowy

Instytucja urlopu okolicznościowego uregulowana jest przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W świetle § 15 rozporządzenia pracodawca zobowiązany jest do zwolnienia od pracy pracownika na czas:

1) 2 dni – w przypadku ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

2) 1 dzień – w przypadku ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Zgodnie z powyższym należy wywnioskować, że urlop okolicznościowy nie przysługuje w przypadku śmierci wujka lub cioci pracownika. Nie zaliczają się oni bowiem ani do grupy osób, których śmierć uprawnia do 2 dni wolnych od pracy, ani do grupy osób, których zgon uzasadnia wykorzystanie 1 dnia wolnego.

WAŻNE

W przypadku śmierci wujka lub cioci prawo pracy nie przyznaje prawa do urlopu okolicznościowego.

Pracownik, który chce wziąć udział w pogrzebie wujka lub cioci, nie może skorzystać z urlopu okolicznościowego. Stopień pokrewieństwa z wujkiem/ciocią nie uprawnia bowiem ani do 2 dni ani do 1 dnia wolnego od pracy na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Tym bardziej uprawnienia tego nie przewiduje Kodeks pracy.

Urlop wypoczynkowy na pogrzeb wujka/cioci

Aby móc wziąć udział w pogrzebie, można wnioskować o urlop wypoczynkowy

Urlop bezpłatny na pogrzeb wujka/cioci

Jeśli pracownikowi nie przysługuje jeszcze urlop wypoczynkowy bądź wykorzystał już cały jego wymiar, warto zastanowić się nad urlopem bezpłatnym. Jeden dzień urlopu bezpłatnego nie wpłynie znacząco na obniżkę wynagrodzenia pracownika. Aby skorzystać z urlopu bezpłatnego należy złożyć stosowny wniosek w wersji papierowej. Pracownik może uzasadnić planowaną nieobecność w pracy, ale nie musi. Może to jednak wpłynąć pozytywnie na rozpatrzenie wniosku przez pracodawcę.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dziennik Ustaw rok 2014, poz. 1632)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 917)