Zmiany w PIT od 1 października 2019 r. – skala podatkowa 2019/2020

Zmiany dotyczą kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy, oraz zmniejszenie stawki podatku z 18% na 17%. Pojawiło się sporo zmian, jednak czy będą one miały dla znaczący wpływ na nasze wynagrodzenie netto? Jak wygląda skala podatkowa PIT od 1 października 2019 r. i w 2020 roku.

Zwiększone koszty uzyskania przychodu w PIT

Od 1 października 2019 roku koszty uzyskania przychodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej zostaną zwiększone w stosunkach miesięcznych i rocznych według poniższego zestawienia w zależności od tego, ile stosunków pracy posiadamy, czy też pracujemy w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy poza nim.

WAŻNE

Istotny jest fakt, iż w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. podczas obliczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w tym okresie zamiast stawki 18% stosuje się 17%, a kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr. Jednak płatnicy mogą, na wniosek podatnika, stosować stawkę 17.75% (średnioroczna faktyczna stawka PIT uwzględniająca fakt, że przez 3 kwartały obowiązywała stawka 18% a w IV. kwartale 2019 r. obowiązuje stawka 17%) zamiast stawki 17%. Dla celów dowodowych rekomenduje się formę pisemną takiego wniosku.
Taki wniosek mogą chcieć złożyć podatnicy, by uniknąć dopłaty do zeznania rocznego, która mogłaby zaistnieć (np. w przypadku podatników niemających odliczeń, czy rozpoczynających pracę pod koniec 2019 roku) wskutek różnicy między stawką PIT stosowaną do zaliczek w IV. kwartale (17%), a stawką (17,75%), która jest stosowana łącznie do wszystkich dochodów uzyskanych w 2019 roku opodatkowanych wg skali podatkowej PIT.

Jednocześnie mając na uwadze, że nowa, obniżona stawka podatku w wysokości 17% ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r., ostateczne rozlicznie dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT następuje po zakończeniu roku podatkowego, jak również to, że w przypadku tego rodzaju dochodów skalę podatkową odnosi się do podstawy obliczenia podatku ustalonej z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia roku podatkowego (a w przypadku preferencyjnego obliczenia dochodów małżonków – sumy dochodów obojga małżonków), do rocznego rozliczenia podatku za cały rok 2019 będzie miała zastosowanie odrębna skala podatkowa z najniższą stawką w wysokości 17,75%, o której mowa w przepisach przejściowych (art. 5 projektu ustawy).

Tak ustalona stawka podatku (17,75%) uwzględnia fakt, iż za trzy kwartały 2019 r. (od stycznia do września) najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, kształtuje się na poziomie 18%, natomiast dopiero w ostatnim kwartale 2019 r. (od października do grudnia) wynosi 17%. W skali całego roku 2019 daje to obniżkę o 0,25 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego. Tym samym stawka 17,75% jest wynikową obowiązywania w trakcie roku 2019 zarówno stawki 18%, jak i stawki 17%.

Skala podatkowa PIT w 2019 i w 2020 roku

Podstawa obliczenia podatku Podatek w 2019 roku Podatek w 2020 roku
do 85 528 zł. 17.75% minus kwota zmniejszająca podatek 17.00 % minus kwota zmniejszająca podatek
Powyżej 85 528 zł. 15 181 zł. 22 gr.+32% nadwyżki ponad 85 528 zł. 14 539 zł. 76 gr.+32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Kwota zmniejszająca podatek obniżona w znowelizowanych przepisach

Od 1 października 2019 roku ulega zmniejszeniu kwota zmniejszająca podatek, zatem, co prawda mamy podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, ale jednocześnie kwota, która obniżała nasz podatek do zapłaty uległa obniżeniu.

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek od 1.10.2019 Kwota zmniejszająca podatek od 1.01.2020
poniżej 8 000 zł. 1 420 zł. 1 360 zł.
Powyżej 8 000 zł, a poniżej 13 000 zł. 1 420 zł.  pomniejszone o 871 zł. 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł 1 360 zł.  pomniejszone o 834 zł. 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
Powyżej 13 000 zł, a poniżej 85 528 zł. 548.30 zł 525.12 zł
Powyżej 85 528 zł, a poniżej 127 000 zł. 548.30 zł pomniejszone o 548.30 zł  × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł 525.12 zł pomniejszone o 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł