Oferta Usług księgowo – kadrowych

Oferujemy Państwu kompleksowe świadczenie usług księgowych i kadrowych. Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek prawa handlowego.

Zakres współpracy z każdym Klientem określa zawarta z nami umowa.

 

W szczególności zakres oferowanych usług dotyczy :

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • prowadzenie ksiąg handlowych, w tym sporządzenie polityki rachunkowości
 • tworzenie zakładowego planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • zestawienie obrotów i sald
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ich elektroniczna wysyłka
 • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

 

PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie dokumentów w KPiR
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ich elektroniczna wysyłka
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

 

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie przychodów w ewidencji sprzedaży
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • sporządzanie deklaracji i ich elektroniczna wysyłka
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

 

KADRY-PŁACE  

 • zaprowadzenie akt osobowych pracowników
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązywaniem umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • sporządzanie list płac, kartotek wynagrodzeń
 • zgłoszenia i wyrejestrowania ubezpieczonych pracowników oraz członków ich rodzin
 • rozliczanie pracowników w zakresie PIT i ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • elektroniczne wysyłanie deklaracji i informacji ZUS, PIT, PFRON

USŁUGI DODATKOWE

 • podatkowe zeznania roczne osób fizycznych
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych
 • korespondencja z US, ZUS, GUS i inne
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • Inne usługi pomocnicze i analizy finansowe