Kary za brak podzielonej płatności

Już od września tego roku stosowanie mechanizmu podzielonej płatności tzw. split paymentu w niektórych branżach będzie obowiązkowe. Za niedotrzymanie tego obowiązku grozić będą surowe kary. Konsekwencje określą przepisy o VAT, PIT, CIT i kodeksu karnego skarbowego.

Obecnie stosowanie split paymentu jest dobrowolne. Ministerstwo Finansów chce jednak, aby w niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności było obowiązkowe.

Obowiązkowa podzielona płatność

Przepisy o obligatoryjnym split paymencie wejdą w życie już 1 września br. Dzielenie płatności ma być obowiązkowe w przypadku transakcji pow. 15 tys. zł., dotyczących sprzedaży 150 towarów i usług. Ich wykaz będzie określony w nowym załączniku do ustawy o VAT (nr 15). Z projektu wynika, że obowiązkiem stosowania split paymentu zostanie objęta sprzedaż m.in.:

 • węgla,
 • prętów ze stali,
 • rury,
 • srebro, złoto i ołów,
 • komputery,
 • aparaty fotograficzne,
 • akumulatory,
 • odpady szklane,
 • surowce wtórne,
 • usługi robót budowlanych,
 • usługi malarskie,
 • usługi szklarskie.

Nowe zapisy na fakturach

Jeśli z przepisów będzie wynikał obowiązek zastosowania split paymentu, wystawca faktury będzie musiał umieścić na niej dopisek o treści mechanizm podzielonej płatności. Podmiot dokonujący zapłaty będzie musiał dokonać płatności w ten sposób. Za niedotrzymanie tych obowiązków będą grozić surowe konsekwencje. Zgodnie z projektowanymi przepisami, w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez informacji o podzielonej płatności, organy podatkowe ustalą dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100 proc. kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Kary także dla wpłacającego

Nowe przepisy przewidują również nakładanie kar na podmioty, które – mimo obowiązku – będą dokonywały płatności z pominięciem split paymentu. Będzie je określał kodeks karny skarbowy. Nowelizacja zakłada, że podatnik, który dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, będzie podlegał karze grzywny do 720 stawek dziennych (maksymalnie nawet 21,6 mln zł). Dodatkowo, taka płatność nie będzie mogła być kosztem uzyskania przychodu.

Propozycje Ministerstwa Finansów przewidują również wprowadzenie jednego uproszczenia systemu. Jeden z proponowanych przepisów zakłada, że w przypadku gdy podatnik otrzyma od jednego dostawcy lub usługodawcy w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jedną fakturę, zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie mogła dotyczyć więcej niż jednej faktury.